Wykup wierzytelności

Wykup wierzytelności to najbardziej efektywna forma poradzenia sobie z problemem zadłużenia (m.in. niezapłaconych faktur).

Wykupujemy wierzytelności na każdym etapie sprawy, po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami oraz po przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego na temat dłużnika.

Sprzedając swoją wierzytelność unikają Państwo wchodzenia w spór z dłużnikiem oraz długotrwałego postępowania sądowego i egzekucyjnego, gdyż pozbywając się długu to nasza spółka staje się wyłącznym przeciwnikiem/wierzycielem Państwa dłużnika, a zatem ponosi wszelkie koszty dochodzenia należności.

Sprzedaż wierzytelności powoduje zerwanie więzi łączącej Państwa z dłużnikiem/kontrahentem, co umożliwia dalszą z nim współpracę/kooperację.